Kontakt os​ »

46 56 55 99

kim@acrylplader.dk

DANSK AKRYLPLADE FABRIK A/S​

​Eksempel på montre:

Dansk Akrylplade Fabrik A/S

betjener såvel erhverskunder som private kunder,

​Ekspeditionen er således normalt åben for:

ERHVERV kl.9-15.Erhverskunder bedes fremsende rekvisition, enten på mail eller fax (4656 0511) med angivelse af CVR-nummer (moms-nummer). Momsnummeret bør står på firmaets brevpapir.

Hvis pladerne afhentes af personale, bedes betaling aftalt først eller indbetalt på netbank.

PRIVATE kl.15-17 (fredag dog til kl.16).

Private kunder bedes fremsende mail, gerne via "kontakt os" i øverste højre hjørne med evt. udskæringsmål og ønsker, samt evt. tlf.-nr. hvortil vi kan ringe kl.15-17 (fredag dog til kl.16).

AFhentning og betaling med kontant eller check (vi modtager IKKE Dankort) aftales FØR pladerne skæres. Vi skal bruge 1-3 arbejdsdage til at udføre skæreopgaver.

Ved størrere eller specielle opgaver bedes kunden indbetale et beløb på netbank før udskæringen fortages.

DET MED SMÅT - JURIDISK.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Dansk Akrylplade Fabrik A/S - CVR-nr. DK 50036316

1. Generelle bestemmelser. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med Dansk Akrylplade Fabrik A/S, medmindre der foreligger en af Dansk Akrylplade Fabrik A/S affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købebetingelser forud for sådanne, medmindre Dansk Akrylplade Fabrik A/S skriftligt har accepteret sådanne.

2. Kataloger, brochurer, salgsmateriale m.v. De i Dansk Akrylplade Fabrik A/S salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er uden forbindende for Dansk Akrylplade Fabrik A/S, der også forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber. Ingen af de af Dansk Akrylplade Fabrik A/S udleverede salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende må uden Dansk Akrylplade Fabrik A/S samtykke kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.

3. Tilbud Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er - hvis ikke andet er angivet - gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbuddet.

4. Ordrer Direkte indsendte ordrer eller ordrer optaget gennem Dansk Akrylplade Fabrik A/S ` repræsentanter, ændringer eller udvidelser af ordrer samt mundtlige aftaler er kun gældende, når de er skriftligt bekræftet af Dansk Akrylplade Fabrik A/S.

5. Forbehold for levering Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lock-out, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer m.v. samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er Dansk Akrylplade Fabrik A/S fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer. Dansk Akrylplade Fabrik A/S forbeholder sig ret til over- eller underlevering ved specielt producerede varer med indtil 10% af de aftalte ordremængder.

6. Leveringstider De opgivne leveringstider regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. Dansk Akrylplade Fabrik A/S påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. Dansk Akrylplade Fabrik A/S forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

7. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er aftalt. Ved leverancer over en vis beløbsstørrelse leveres fragtfrit. Forsendelse sker for købers risiko, også i tilfælde af fragtfri levering.

8. Emballage Paller og emballage faktureres køber. Fakturerede paller tages retur og krediteres, såfremt de er i samme stand som ved leveringen. Returneringen skal ske senest 4 uger fra modtagelsen og for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt.

9. Priser Hvor andet ikke er aftalt, er de opgivne priser gældende listepriser på tidspunktet for afgivelsen af ordrebekræftelsen. Dansk Akrylplade Fabrik A/S forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Overskrider en prisstigning 10% af den i ordrebekræftelsen opgivne pris - og prisstigningen ikke skyldes ændringer i valutakurser - kan køber dog vælge at annullere ordren. Alle priser er excl. moms og afgifter.

10. Ejendomsforbehold Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen, når hele den aftalte købesum er betalt.

11. Betaling, renter og rykkergebyr Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke rettidigt, debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet excl. moms, afgifter, emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

12. Annullering, udskydelse og returnering Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af Dansk Akrylplade Fabrik A/S omkostninger. Lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og kun mod debitering af et gebyr. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.​

13. Produktansvar Dansk Akrylplade Fabrik A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Dansk Akrylplade Fabrik A/S. Bortset fra grov uagtsomhed er Dansk Akrylplade Fabrik A/S ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Dansk Akrylplade Fabrik A/S ej heller ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår.

Dansk Akrylplade Fabrik A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, Dansk Akrylplade Fabrik A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Dansk Akrylplade Fabrik A/S skadesløs i samme omfang, som Dansk Akrylplade Fabrik A/S ´ ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

14. Mangler og reklamationer Mangler, der skyldes fejl begået af Dansk Akrylplade Fabrik A/S, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde varers fakturapris. Ud over ovennævnte påtager Dansk Akrylplade Fabrik A/S sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler. Reklamation skal altid ske straks, skriftligt, efter at manglerne er opdaget eller burde være opdaget. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende. Dansk Akrylplade Fabrik A/S påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende over for den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare.

15. Værneting: I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret ved Retten i Glostrup eller Østre Landsret, afhængig af salgsgenstandens værdi.

​Dansk Acrylplade Fabrik A/S

Skelvej 26

2640 Hedehusene

​​​Telefon: 46 56 55 99

​E-mail: kim@acrylplader.dk

​CVR: 50036316

Dansk Acrylplade Fabrik A/S
Skelvej 26
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 55 99
CVR: 56724168
kim@acrylplader.dk